• Call Us/Позвонить нам 0772 66 07 68
 • Mail Us/Написать нам Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Поиск по сайту

Вы здесь: Дипломные на кыргызском языке 2 часть кыргызча

П Л А Н:

 

КИРИШЪЪ……………………………………………………………….2

 

I ГЛАВА. Търк элдери колдонгон жазуулар жана

алардын изилдениш тарыхы……………………………..20

 1.      Орхон-Енисей жазуусу…………………………………….20
 2.      Байыркы уйгур жазуусу…………………………………..34
 3.      Араб жазуусу…………………………………………….….38
 4.      Чагатай жазуусу…………………………………………….44

 

 

II ГЛАВА. Търк орток жазма адабий тилинде жазылган

эстеликтердин търк филологиясынын тарыхынан

алган орду……………………………………………………56

 1.      Адабий тил ………………………………………………….56
 2.      Търк орток жазма адабий тилинин
  доорлорго бёлъштърълъшъ……………………………….67

 

КОРУТУНДУ……………………………………………………………81

 

ПАЙДАЛАНЫЛГАН АДАБИЯТТАР………………………………82

 

Имя файла 3000- 30

 

 

Мазмуну


 

 

 

Кириш сúз……………………………………………………………………………………   2

 

Глава 1.  XIX к. экинчи жарымында Борбордук Азиядагы геосаясий абал…..          4

 

§ 1. Кокон хандыгынын т¸з¸л¸ш¸………………………………………………………            4

§ 2. XIX к. экинчи жарымы, Кокон хандыгы Борбордук Азиядагы эл

аралык мамилелердин системасында…………………………………………………..    6

§ 3. Кокон хандыгынын ички абалы…………………………………………………..      9

3.1 Кыргыз úзбек кыпчактардын хандыкта алган орду……………………………      9

3.2 Хандын ролу жана уруу башчылардын хан менен мамилеси………………..        13

3.3 Саясий к¸чтúрд¸н те\-тайлаштыгы………………………………………………15

 

Глава 2. Полот хандын жана Абдылдабектин жетекчилигиндеги

кыргыздардын орус баскынчыларына каршы к¸рúш¸……………………………..18

 

§ 1. Кыскача тарыхый баян………………………………………………………………   18

§ 2. "Кысса-и Абдылдабек" жана анын мазмуну…………………………………..        25

§ 3. Чыгармадагы элдердин, уруулардын аттары……………………………………     29

§ 4. Чыгармадагы жер аттары…………………………………………………………..    32

§ 5 Чыгармадагы инсан аттары…………………………………………………………    36

§ 6. Дастандагы саясий терминдер жана бейтааныш сúздúр…………………….          42

 

Корутунду…………………………………………………………………………………….50

 

Пайдаланылган адабияттар……………………………………………………………….  52

 

Тиркемелер…………………………………………………………………………………..  54

 

 

Имя файла 3000- 31

 

Мазмуну.

Баш сёз.

I.   Билим деген эмне?

1.1                    Формалду билимдер.

1.2                    Табигый билимдер.

1.3                    Коомдук билимдер – адам илимдери.

1.4                    Социология деген эмне?

1.5                    Социологиянын кыскача тарыхы.

II.                       Социология менен кыскача байланыштуу кээ бир башталгыч тщшщнщктёр.

2.1                    Социалдык тщшщнщк.

2.2                    Социалдык мамилелер.

2.3                    Социалдык топ.

2.4                    Социалдык курулуш.

2.5                    Коом, коомчулук.

2.6                    Социалдык текшерщщ.

2.7                    Социалдык кыймыл.

2.8                    Социалдык девиация.

2.9                    Социалдык биримдик.

2.10               Социалдык норма.

2.11               Социалдык статус.

 

III.                   Социологиянын коомдук илимдердин арасында алган оорду жана алар менен болгон байланышы.

 

3.1.                 Социология жана  Антропология.

3.2.                 Социология жана Фольклор. (Эл тщшщнщгщ).

3.3.                 Социология жана Мифология.

3.4.                 Социология  жана Тарых.

3.5.                 Социология жана География.

3.6.                 Социология жана Экономика.

3.7.                 Социология жана Саясат илими.

3.8.                 Социология жана психология.

3.9.                 Социология жана адабият.

3.10.            Маданият социологиясы.

 

 

IV.                   Социологиянын методологиялык жана изилдёёчщ техникасы.

 

4.1.                 Социологиянын методологиялык жана изилдёёчщ техникасы.

4.2.                 Социологиялык изилдёёнщн даярдыктары.

4.3.                 Ачылыш жасоо максатын кёздёгён изилдёёлёр.

4.4.                 Тестирлёё максатын кёздёгён изилдёёлёр.

4.5.                 Социологиялык изилдёёдёгщ бузулбаган атайын принциптер.

4.6.                 Тщрк Социологиясында жана коомдук илимдеринде Методология тщшщнщгщнё карата сын-пикир.

 

V.                      Социал – маданияттык ёзгёрмёлёр.

 

5.1.                 Маданият тщшщнщгщ.

5.2.                 Социалдык – маданий ёзгёрмё.

5.3.                 Социалдык – маданий бурулуштарга таасир эткен факторлор.

5.4.1.    Эркин ёзгёрщщлёр.

5.4.2.    Кщч колдонуудан келип чыккан ёзгёрмёлёр.

5.4.                 Социал – маданий ёзгёрщщлёрдё кээ факторлордун оорду ж/а ролу.

5.5.1.           Экономикалык факторлор.

5.5.2.           Лидерлик факторлор.

5.5.3.           Калк фактору.

5.5.4.           Искусство жана технологиялык факторлор.

5.5.5.           Укук фактору.

5.5.6.           Дин фактору.

5.5.7.           Билим фактору.

5.5.8.           Идеология фактору.

 

VI.                   Щй бщлё.

 

6.1.                 Щй бщлёнщн тамыры жана жыныстык эркиндик.

6.2.                 Тщркиядагы щй бщлё тщшщнщгщн таанууга карата сын-пикир.

6.3.                 Щй бщлёнщн тарыхий ёнщгщшщ.

 

 

VII.               Коомдошуу.

 

7.1.                 Коомдо болуунун максаттары.

7.2.                 Балдардын коомго жакындоосу.

 

 1.                    Билдим берщщнщн социалдык тщзщлщш менен болгон байланышы.

 

8.1.                      Билим берщщ жана окутуучунун функциялары.

8.2.                      Окутуучунун билим берщщ менен болгон байланышы.

8.3.                      Билим берщщнщн статусу жана ролу.

8.4.                      Билим берщщ жана социалдык – маданий бщтщндщк.

 

 1.   Мамлекеттер жана учурдагы ёлкёлёрдщн ёзгёчёлщктёрщ.

 

9.1.                      Батыш жана Тщрктёрдё мамлекеттин салтуулугу.

9.2.                      Учурдагы ёлкёлёрдщн тщзщлщшщ.

9.3.                      Мамлекет жана Улут.

9.4.                      Мамлекет жана Идеология.

 

 1.     Актуалдуу  социалдык изилдёёлёр.

 

10.2.                   Кандайча батышка ооп бара жатабыз?  (М.Ниязы).

10.3.                   Артта калуубуздун Тарыхий анализи.  (М.Ниязы)

10.11.          Тщркиядагы коомдук илимдер (Л.А. Фалерс)

          

Негизги булактар.

 

Имя файла 3000- 32

 

 

Башкы сёз

Иштин теоретикалык бёлщгщ

1 бёлщк. Химиялык термодинамиканын негизи

Кириш сёз ……………………………………………………….3

1 бёлщм. Термодинамиканын биринчи закону

1.1.         негизги тщшщнщктёр ……………………………………...5

1.2.         ички энергия ……………………………………………...8

1.3.         энтальпия …………………………………………………

1.4.         жылуулук жана жумуш ………………………………….

1.5.         Термодинамиканы биринчи башталышы ………………

1.6.         Жылуулук сыйымдуулук ………………………………..

1.7.         Термодинамиканын 1 чи башталышы ар кандай

 прцесстерге колдонуу ………………………………….

1.8.         Гесстин закону ………………………………………….

 

2 бёлщм. Термодинамканын экинчи закону.

2.1.    Карнонун цикли …………………………………………..

2.2.         Энтропия ………………………………………………….

2.3.         Энтропиянын чыгарылышы ……………………………..

 

3 бёлщм. Термодинамикалык жана химиялык потенциалдар жана теъ салмактуулуктун жалпы шарты.

3.1.         Мщнёздёёчщ функциялар …………………………………..

3.2.         (Энтальпия) ички энергия …………………………………

3.3.         Энтальпия ……………………………………………………

3.4.         Изохоралык –изотермикалык потенциал (эркин энергия)…

3.5.         Изобаралык – изотермикалык потенциал ………………….

3.6.         Химиялык эритмелердин мщнёздёмёсщ……………………..

3.7.         Термодинамиканын биринчи жана экинчи башталыштарынын берилиши (Гиббс Гельмингольцтун теъдемеси)……………

3.8.         Химиялык теъ салмактуулук ………………………………..

3.9.         Массанын таасир ётщщ закону жана теъ салмактуулук константасы ……………………………………………………

3.10.    Теъ салмактуулук константасынын ар кандай формалары ….

3.11.    Гиббстин фазалык эрежеси ……………………………………

 

Иштин практикалык бёлщгщ.

2 бёлщк. Практикалык иш.

1.1.         Теоретикалык бёлщгщ ……………………………………………

1.2.         Эксперименталдык бёлщгщ ……………………………………..

1.3.         Тажрыйба жщргщзщщнщн жана температуранын ёзгёрщшщн аныктоонун методикасы ………………………………………..

1.4.         Жакшы эрщщчщ туздардын эрщщ жылуулугун аныктоо ………

3 бёлщк. Ёз алдынча иштёёгё берилген эсептер. Тесттер.

Эсептердин темасы:

1.1.         Термодинамиканын биринчи башталышын ар кандай процесстерге колдонуу ………………………………….

1.2.         Гесстин закону жана анын тыйанактары …………………

1.3.         Термодинамиканын экинчи закону ………………………

1.4.         Термодинамикалык потенциал ………………………….

1.5.         Гетерогендик теъ салмактуулук.

Гиббстин фазалык эрежеси ………………………………

Тесттин суроолору …………………………………………….

Жыйынтык ……………………………………………………..

Адабияттардын тизмеси ……………………………………….

 

Имя файла 3000- 33

 

 

МАЗМУУНУ

Кириш сёз

 

1-Бёлъм. Ат-Башы,Кара-Коюн ёрёёндёрънън жаратылышына физико-географиялык мънёздёмё беръъ.

 

1.1            Геологиялык тъзълъшъ жанаён ъгъъ тарыхы.

 

1.2            Рельефи.

 

1.3            Климаттык шарттары.

 

1.4            Суулары

 

1.5            Топурагы.

 

1.6             Ёсъмдъктёръ.

 

1.7            Жаныбарлар дъйнёсъ

 

2-Бёлъм. Ат-Башы,Кара-Коюн ёрёёндёрънън жаратылышына физико-географиялык мънёздёмё беръъ.

 

3-Бёлъм. Ат-Башы,Кара-Коюн ёрёёндёрънън жаратылыш ресурстары жана аларды пайдалануу.

 

1.1            Жаратылыш ресурстарына жалпы мънёздёмё.

 

1.2            Жер ресурстары.

 

1.3   Суу ресурстары.

 

Корутунду

 

Колдонулган адабияттар

Тиркемелер

 

 

 

Имя файла 3000- 35

 

План


 

 

 

Кириш сúз

 

Глава 1.  XIX к. экинчи жарымында Борбордук Азиядагы геосаясий абал.

 

§ 1. Кокон хандыгынын т¸з¸л¸ш¸.

§ 2. XIX к. экинчи жарымы, Кокон хандыгы Борбордук Азиядагы эл аралык мамилелердин системасында.

§ 3. Кокон хандыгынын ички абалы.

3.1 Кыргыз úзбек кыпчактардын хандыкта алган орду

3.2 Хандын ролу жана уруу башчылардын хан менен мамилеси.

3.3 Саясий к¸чтúрд¸н те\-тайлаштыгы.

 

Глава 2. Полот хандын жана Абдылдабектин жетекчилигиндеги кыргыздардын орус баскынчыларына каршы к¸рúш¸.

 

§ 1. Кыскача тарыхый баян.

§ 2. "Кысса-и Абдылдабек" жана анын мазмуну.

§ 3. Чыгармадагы элдердин, уруулардын аттары.

§ 4. Чыгармадагы жер аттары.

§ 5 Чыгармадагы инсан аттары.

§ 6. Дастандагы саясий терминдер жана бейтааныш сúздúр.

 

Корутунду.

 

Пайдаланылган адабияттар

 

Тиркемелер

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

4

 

5

 

9

 

13

15

 

 

 

 

 

18

25

29

32

36

42

 

50

 

52

 

55


 

Имя файла 3000- 36

 

Тема: ТЮРКСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ

         И ИХ  ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ  ОБРАБОТКА

                       В СОВРЕМЕННЫХ    СЛОВАРЯХ.

 

                                      П Л А Н:

 

1. Введение.

2. Глава 1. Тюркские заимствования в русском языке.

  § 1. Тюркизмы среди других заимствований.

  § 2. Вопросы изучения и лексикографирования  тюркизмов.

3. Глава 2. Лексикографирование тюркизмов в словарях русского яз.

     § 1. Словари - источники изучения тюркизмов.

     § 2. Особенности лексикографической обработки тюркизмов в

        толковых словарях русского языка.

     § 3. Тюркизмы в словарях иностранных слов советского периода.

     § 4. Тюркизмы в словарях новых слов и значений.

4. Глава 3. Типы  тюркизмов в неспециальных словарях.

     § 1. Классификация тюркизмов по языку-источнику.

     § 2. Семантическая характеристика тюркизмов.

5. Выводы.

Имя файла 3000- 37

 

ТЕМА: КТРдеги-реклама анын финансылык базасынын маанилъъ булагы.

 

ПЛАН:

 

Киришъъ

Глава I Кыргыз телекёрсётъъсъндё рекламанын келип чыгыш тарыхы.

1.2.Телекёрстъъдёгъ рекламанын търлёръ

1.3.Рынок мамилелеринин шартындагы телекёрсётъъдёгъ рекламанын каржылык толуктоолор катарындагы мааниси.

 ГЛАВА II Кыргыз Радиосунда рекламанын пайда болуш жылдарынан кёз ирмем.

2.1 Ободо жаьырган алгачкы ън.

2.2 Радиодо рекламаларынын търлёръ.

2.3 Рынок мамилелеринин шартындагы радионун жана КТР ОБО гезитиндеги рекламанын каржылык толуктоолор катарындагы мааниси.

2.4. Жетишкендиктер жана кемчиликтер.

 Кортунду

         Колдонулган адабияттар

 

 

Имя файла 3000- 38

 

Башкы сёз

Иштин теоретикалык бёлщгщ

1 бёлщк. Химиялык термодинамиканын негизи

Кириш сёз ……………………………………………………….3

1 бёлщм. Термодинамиканын биринчи закону

1.9.         негизги тщшщнщктёр ……………………………………...5

1.10.    ички энергия ……………………………………………...8

1.11.    энтальпия …………………………………………………

1.12.    жылуулук жана жумуш ………………………………….

1.13.    Термодинамиканы биринчи башталышы ………………

1.14.    Жылуулук сыйымдуулук ………………………………..

1.15.    Термодинамиканын 1 чи башталышы ар кандай

 прцесстерге колдонуу ………………………………….

1.16.    Гесстин закону ………………………………………….

 

2 бёлщм. Термодинамканын экинчи закону.

2.1.    Карнонун цикли …………………………………………..

2.4.         Энтропия ………………………………………………….

2.5.         Энтропиянын чыгарылышы ……………………………..

 

3 бёлщм. Термодинамикалык жана химиялык потенциалдар жана теъ салмактуулуктун жалпы шарты.

3.12.    Мщнёздёёчщ функциялар …………………………………..

3.13.    (Энтальпия) ички энергия …………………………………

3.14.    Энтальпия ……………………………………………………

3.15.    Изохоралык –изотермикалык потенциал (эркин энергия)…

3.16.    Изобаралык – изотермикалык потенциал ………………….

3.17.    Химиялык эритмелердин мщнёздёмёсщ……………………..

3.18.    Термодинамиканын биринчи жана экинчи башталыштарынын берилиши (Гиббс Гельмингольцтун теъдемеси)……………

3.19.    Химиялык теъ салмактуулук ………………………………..

3.20.    Массанын таасир ётщщ закону жана теъ салмактуулук константасы ……………………………………………………

3.21.    Теъ салмактуулук константасынын ар кандай формалары ….

3.22.    Гиббстин фазалык эрежеси ……………………………………

 

Иштин практикалык бёлщгщ.

2 бёлщк. Практикалык иш.

1.5.         Теоретикалык бёлщгщ ……………………………………………

1.6.         Эксперименталдык бёлщгщ ……………………………………..

1.7.         Тажрыйба жщргщзщщнщн жана температуранын ёзгёрщшщн аныктоонун методикасы ………………………………………..

1.8.         Жакшы эрщщчщ туздардын эрщщ жылуулугун аныктоо ………

3 бёлщк. Ёз алдынча иштёёгё берилген эсептер. Тесттер.

Эсептердин темасы:

1.6.         Термодинамиканын биринчи башталышын ар кандай процесстерге колдонуу ………………………………….

1.7.         Гесстин закону жана анын тыйанактары …………………

1.8.         Термодинамиканын экинчи закону ………………………

1.9.         Термодинамикалык потенциал ………………………….

1.10.    Гетерогендик теъ салмактуулук.

Гиббстин фазалык эрежеси ………………………………

Тесттин суроолору …………………………………………….

Жыйынтык ……………………………………………………..

Адабияттардын тизмеси ……………………………………….

 

 

 

Имя файла 3000- 39

 

 

Введение

 

 

Глава  I.

Роль модальности в переводе.

 

§ 1.1  Система способов выражения модальности.

§ 1.2  Отражение и перевод модальности в устной речи.

§ 1.3  Отражение и перевод модальности в

письменной речи.

 

Глава  II.

Система упражнений с использованием модальности при подготовке переводчиков

 

 

 

Заключение

 

Список литературы

Стр. 3-4

 

 

 

 

Стр. 5-33

 

 

 

 

Стр.5-15

 

 

 

Стр. 15-21

 

 

Стр. 21-33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стр. 34-43

 

 

 

 

Стр. 44-45

 

 

Стр. 46-47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имя файла 3000- 40

 

 

 

 

 

 

 

Мазмуну

Киришъъ_________________________________________3

 

 1.                   Глава. Теория.

 

§1. Дисперстик анализдин негизи. Дисперстик анализдин методдору.________________________________________5

 

§2. Дисперстик анализдин негизги тъшънъктёръ жана аныктамалары.____________________________________8

 

§3. Бёлъкчёлёрдън бёлъштърълъш закон ченемдъълъктёръ. Бёлъштърълъш функциясы._________________________11

 

§4. Теориялык жана универсалдык эмпирикалык формулалар.

 _______________________________________________18

 • 5. Конкреттъъ эксперименттин натыйжасына жооп берген эмпирикалык  формулалар._________________________22

 

 1.                Глава. Эксперименталдык бёлък.

 

§1. Ишти аткаруунун методу.________________________28

 

§2. Чаьдын дисперстъълъгън аныктоонун натыйжалары.

Розин-Раммлер формуласын колдонуу.________________34

 

§3. Логарифмалык нормалдык бёлъштърълъш закону.____37

 

§4. Эксперименталдык маалыматтарды анализдёё жана анын каталарын аныктоо. Элек анализинин жыйынтыктарын математикалык статистиканын методдорун колдонуп эсептёё.

________________________________________________40

Корутунду._______________________________________48

 

Адабияттар.______________________________________49

 

 

Имя файла 3000- 41

 

 

 

 

 

 

Киришъъ _______________________________________________4

 

Бёлъм 1.

 

§1.  Илимий тъшънъктёрдъ окуучулардын таанып-билъъ жана ой жъгъртъъ процесси. ______________________________________9

 

§2.  Окуучулардын физикалык тъшънъктёрън калыптандыруунун психолого-дидактикалык мааниси.___________________________19

 

§3. Физикалык тъшънъктёрдъ ёздёштъръъдё  окуучулардын кетирген каталары жана алардын пайда болуу себептери.________________26

 

§4. Тъшънъктёрдъ калыптандыруу процессин жакшыртуунун кээ бир жолдору._______________________________________________36

 

Бёлъм 2.

 

§1. Педагогикалык байкоо жана анын жыйынтыгы.____________45

 

Корутунду.____________________________________________52

 

Абдабияттар.__________________________________________53

 

 

Имя файла 3000- 42


План:

 

1.     Механикалык осциллятор жана анын теьдемеси.

 1.      Сызыктуу дифференциалдык теьдемелер системасы жана анын матрицалык формада жазылышы.
 2.      Матрицанын жордандык формасы.
 3.      Тегиздиктеш дифференциалдык теьдемелердин калоникалык системасынын фазалык сърёттёлъштёръ.
 4.      Дифференциалдык теьдемелер системасынын эволюциялык матрицасы.
 5.      Механикалык осцилятордун теьдемесинин чыгарылышы жана фазалык сърёттёлъштёръ.

 

Имя файла 3000- 43

 

 

 

 

 

Мазмуну

 

 

 

Кириш Сёз…………………………………………………..3

 

 1.             ГЛАВА Анантай Ёмщркановдун

                  алгачкы чыгармачылыгы………………………7

 

 1.           ГЛАВА Акындын кийинки жылдардагы            чыгармачылык изденщщлёрщ…………………………31

 

 

Корутунду……………………………………………………51

 

Пайдаланган адабияттар…………………………………………………..54

 

 

 

 

Имя файла 3000- 44

 

 

 

 

 

КИРИШЪЪ     .        .        .        .        .        .        .        .3 - 8

 

I БАП.  КОЖОМКУЛ ЖАШАГАН МЕЗГИЛ

ЖАНА  АНЫН        ИНСАН КАТАРЫ

КАЛЫПТАНЫШ БАСКЫЧТАРЫ.

 

§ 1.  Кожомкулдун ата-теги, балачак мезгили.         .        .9-13

 

§ 2. Балбандык  ёнёрънън урунттуу окуялары.       .        .14-31

 

II БАП.  КОЖОМКУЛ КАБА УУЛУНУН,

КЫРГЫЗСТАНДА СОВЕТ БИЙЛИГИНИН

ОРНОШУНА ЖАНА ЧЫНДАЛЫШЫНА

КОШКОН САЛЫМЫ

 

§ 1. Кедейлер комитетинин тъзълъшъ жана андагы Кожомкулдун                     ишмердъълъгъ.                            .               .               .                .               .               .               .32-42

§ 2. Суусамыр айыл Кеьешинин тёрагалыгында

       иштёё .         .        .        .        .        .        .        .        .43-52

§ 3. Кожомкулдун  кыргыз тарыхындагы ээлеген

      орду .   .        .        .        .        .        .        .        .        .53-70

 

КОРУТУНДУ.   .        .        .        .        .        .        .        .71-73

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР.      .        .        .        .74-75

ТИРКЕМЕ.        .        .        .        .        .        .        .        .76

 

 

 

Имя файла 3000- 45

 

 

Башкы сёз
Иштин теоретикалык бёлщгщ

1 бёлщк. Химиялык термодинамиканын негизи

Кириш сёз ……………………………………………………………………4

1 бёлщм. Термодинамиканын биринчи закону

1.17.    Негизги тщшщнщктёр …………………………………….………….6-8

1.18.    Ички энергия …………………………………………….………….8-9

1.19.    Энтальпия ……………………………………………………………10

1.20.    Жылуулук жана жумуш ………………………………………….10-11

1.21.    Термодинамиканын биринчи башталышы ……………………..12-13

1.22.    Жылуулук сыйымдуулук ………………………………………...13-14

1.23.    Термодинамиканын биринчи башталышын ар кандай

 процесстерге колдонуу ………………………………………….14-21

1.24.    Гесстин закону …………………………………………………....21-25

 

2 бёлщм. Термодинамиканын экинчи закону.

2.1.         Карнонун цикли…………………………………………………..27-29

2.2.         Энтропия………………………………………………………….29-32

2.3.   Энтропиянын чыгарылышы …………………………………….32-35

 

3 бёлщм. Термодинамикалык жана химиялык потенциалдар жана теъ салмактуулуктун жалпы шарты.

3.23.    Мщнёздёёчщ функциялар …………………………………………….35

3.24.    Ички энергия …………………………………………………………36

3.25.    Энтальпия …………………………………………………………36-37

3.26.    Изохоралык –изотермикалык потенциал (эркин энергия)……..37-38

3.27.    Изобаралык – изотермикалык потенциал ………………………….39

3.28.    Термодинамиканын биринчи жана экинчи башталыштарынын берилиши (Гиббс-Гельмгольцтун теъдемеси)……………………...40

3.29.    Химиялык эритмелердин мщнёздёмёсщ……………………………..41

3.30.    Химиялык теъ салмактуулук …………………………………….41-42

3.31.    Массанын таасир этщщ закону жана

теъ салмактуулук константасы…………………………………..42-44

3.32.    Теъ салмактуулуктун константасынын ар кандай формалары...44-45

3.33.    Гиббстин фазалык эрежеси ………………………………………45-48

 

Иштин практикалык бёлщгщ.

2 бёлщк. Практикалык иш.

1.9.         Теоретикалык бёлщгщ …………………………………………..48-49

1.10.    Эксперименталдык бёлщгщ ……………………………………..50-52

1.11.    Тажрыйба жщргщзщщнщн жана температуранын ёзгёрщшщн аныктоонун методикасы ………………………………………..52-54

1.12.    Жакшы эрщщчщ туздардын эрщщ жылуулугун аныктоо ……….54-56

3 бёлщк. Ёз алдынча иштёёгё берилген эсептер. Тесттер.

Эсептердин темасы:

1.11.    Термодинамиканын биринчи башталышын ар кандай процесстерге колдонуу ………………………………………………………….56-61

1.12.    Гесстин закону жана анын тыянактары ………………………...61-68

1.13.    Термодинамиканын экинчи закону ……………………………..68-74

1.14.    Термодинамикалык потенциал ………………………………….74-78

1.15.    Гетерогендик теъ салмактуулук.

Гиббстин фазалык эрежеси ……………………………………...78-82

Тесттин суроолору ………………………………………………………82-88

Жыйынтык …………………………………………………………………..89

Адабияттардын тизмеси ……………………………………………………90

 

 

Имя файла 3000- 46

 

 

 

 

Чоь-Кемин суусунун режими жана аймактын суу ресурстарын пайдалануунун келечеги.

 

      Киришъъ

 

 1.                    Чоь-Кемин суусунун алабына физико-географиялык мънёздёмё

1.1            Орографиясы жана рельефи

1.2            Климаттык шарттары

1.3            Мёьгълёръ

1.4            Топурагы

1.5            Ёсъмдъктёръ жана жаныбарлары

 

 1.                 Чоь-Кемин суусунун гидрологиялык мънёздёмёсъ

2.1            Гидрографиялык мънёздёмёсъ

2.2            Куралуу булактары

2.3            Кёп жылдык суу режими

2.4            Агымынын негизги мънёздёмёсъ жана жыл ичинде таралышы

2.5            Максималдык жана минималдык агымы

 1.              Чоь-Кемин ёрёёнънън суу ресурстары жана аларды пайдалануунун келечеги

3.1            Суу ресурстары

а) агын суулары

б) кёлдёръ

в) мёьгълёръ

3.2 Суу ресурстарын пайдалануунун азыркы абалы жана келечеги

Корутунду

Адабияттар

Тиркемелер

 

 

 

Имя файла 3000- 47

 

Мазмуну.

Баш сёз.

XI.           Билим деген эмне?

11.1       Формалду билимдер.

11.2       Табигый билимдер.

11.3       Коомдук билимдер – адам илимдери.

11.4       Социология деген эмне?

11.5       Социологиянын кыскача тарыхы.

XII.       Социология менен кыскача байланыштуу кээ бир башталгыч тщшщнщктёр.

12.1       Социалдык тщшщнщк.

12.2       Социалдык мамилелер.

12.3       Социалдык топ.

12.4       Социалдык курулуш.

12.5       Коом, коомчулук.

12.6       Социалдык текшерщщ.

12.7       Социалдык кыймыл.

12.8       Социалдык девиация.

12.9       Социалдык биримдик.

12.10  Социалдык норма.

12.11  Социалдык статус.

 

XIII.     Социологиянын коомдук илимдердин арасында алган оорду жана алар менен болгон байланышы.

 

3.11.    Социология жана  Антропология.

3.12.    Социология жана Фольклор. (Эл тщшщнщгщ).

3.13.    Социология жана Мифология.

3.14.    Социология  жана Тарых.

3.15.    Социология жана География.

3.16.    Социология жана Экономика.

3.17.    Социология жана Саясат илими.

3.18.    Социология жана психология.

3.19.    Социология жана адабият.

3.20.    Маданият социологиясы.

 

 

XIV.   Социологиянын методологиялык жана изилдёёчщ техникасы.

 

4.7.         Социологиянын методологиялык жана изилдёёчщ техникасы.

4.8.         Социологиялык изилдёёнщн даярдыктары.

4.9.         Ачылыш жасоо максатын кёздёгён изилдёёлёр.

4.10.    Тестирлёё максатын кёздёгён изилдёёлёр.

4.11.    Социологиялык изилдёёдёгщ бузулбаган атайын принциптер.

4.12.    Тщрк Социологиясында жана коомдук илимдеринде Методология тщшщнщгщнё карата сын-пикир.

 

XV.       Социал – маданияттык ёзгёрмёлёр.

 

5.5.         Маданият тщшщнщгщ.

5.6.         Социалдык – маданий ёзгёрмё.

5.7.         Социалдык – маданий бурулуштарга таасир эткен факторлор.

5.4.1.Эркин ёзгёрщщлёр.

5.4.2.Кщч колдонуудан келип чыккан ёзгёрмёлёр.

5.8.         Социал – маданий ёзгёрщщлёрдё кээ факторлордун оорду ж/а ролу.

5.5.9.                          Экономикалык факторлор.

5.5.10.                     Лидерлик факторлор.

5.5.11.                     Калк фактору.

5.5.12.                     Искусство жана технологиялык факторлор.

5.5.13.                     Укук фактору.

5.5.14.                     Дин фактору.

5.5.15.                     Билим фактору.

5.5.16.                     Идеология фактору.

 

XVI.    Щй бщлё.

 

6.4.         Щй бщлёнщн тамыры жана жыныстык эркиндик.

6.5.         Тщркиядагы щй бщлё тщшщнщгщн таанууга карата сын-пикир.

6.6.         Щй бщлёнщн тарыхий ёнщгщшщ.

 

 

XVII.                        Коомдошуу.

 

7.3.         Коомдо болуунун максаттары.

7.4.         Балдардын коомго жакындоосу.

 

 1.       Билдим берщщнщн социалдык тщзщлщш менен болгон байланышы.

 

8.5.              Билим берщщ жана окутуучунун функциялары.

8.6.              Окутуучунун билим берщщ менен болгон байланышы.

8.7.              Билим берщщнщн статусу жана ролу.

8.8.              Билим берщщ жана социалдык – маданий бщтщндщк.

 

 1.              Мамлекеттер жана учурдагы ёлкёлёрдщн ёзгёчёлщктёрщ.

 

9.5.              Батыш жана Тщрктёрдё мамлекеттин салтуулугу.

9.6.              Учурдагы ёлкёлёрдщн тщзщлщшщ.

9.7.              Мамлекет жана Улут.

9.8.              Мамлекет жана Идеология.

 

 1.                Актуалдуу  социалдык изилдёёлёр.

 

10.4.           Кандайча батышка ооп бара жатабыз?  (М.Ниязы).

10.5.           Артта калуубуздун Тарыхий анализи.  (М.Ниязы)

10.11.    Тщркиядагы коомдук илимдер (Л.А. Фалерс)

             

Негизги булактар.

 

 

 

Имя файла 3000- 48


1.Киришіі

 2.Биринчи глава: Эркин ырдын кыргыз поэзиясында јнігіш тарыхынан

 • 1 Эркин (ак ырдын) тарыхына экскурс
 • 2. Эркин (ак ырдын) кыргыз поэзиясына кириши жана анын шарттуу-  романтикалык сірјттјјдј ойногон ролу

3.Экинчи глава: С.Эралиевдин эки сійіісі: же традициялык жана эркин ырдагы акындык чеберчилиги

 

Имя файла 3000- 49

 

 

 

 

Дипломдук иштин планы:

 

-          Кириш сёз (Башталгыч класстардын окуучуларынын сёзън ёстъръънън кээ бир маселелери жёнъндё)

-        Синоним жёнъндё  жалпы маалымат.

-        Зат атоочтун синонимдери.

-        Сын атоочтун синонимдери.

-        Этиш сёздёрдън синонимдери.

-        Тыянак.

-        Пайдаланган адабияттар.

 

 

Имя файла 3000- 50

 

 

 

 

 

ПЛАН:

Киришъъ

1 – ГЛАВА

 1.      Кёркём сёз
 2.      Сценалык речь \ън жана кёркём окуучу\

а) Аткаруунун тъзълъшъ

б) Кёркём окуунун стили жана жанры

в) Кёркём окуунун методу

г) Аткаруунун мимикасы, пластикалык кыймылы, жести

д) Театр – актер, аны кёръъчълёр \эстетикалык эл табити\

II – ГЛАВА

 1.      Чтецтин \аткаруучунун\ речинин таасирдъълъгъ жана шарты.

а) Ой жана маани.

б) Чтец эстрадада.

в) Чтец жана имарат.

 1.      Аьгеме търъндё баяндоонун искусствосу.

а) Образдык мънёздёмё

б) Каармандардын иш аракетине байланыштуу окуу

в) Ой башатын ишке ашыруу

III – ГЛАВА

 1.      Адабий жанр.

а) Баллада, ода, элегия, пародия.

б) Лириканы окуу

в) Доордун стили менен автордук стилдин байланышы.

КИРИШЪЪ

 

 

 

Имя файла 3000- 51


МАЗМУНУ

 

 

 

 

КИРИШЪЪ……………………………………………………………3-6

 

 

 

 

 1.                   Кыргызстандагы коомдук-философиялык

ойломдун пайда болуусу……………………………7-11

 

 

 1.                Кесиптик кыргыз философ

адистеринин даярдалышы…………………………12-18

 

 

 1.            Кыргызстандагы философ-окумуштуулардын

адистешъъсъ…………………………………………19-36

 

 

 

КОРУТУНДУ………………………………………………………37-38

 

 

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАР……………………………..39-43

 

 

Имя файла 3000- 52

 

М А З М У Н У:

 

 

  КИРИШІІ. Адабият таануу жана сын тууралуу

                 жалпы   маалымат  . . . . . . . . . . . . . . . 3

  БИРИНЧИ ГЛАВА.

                 Кыргыз адабият таануу илиминдеги

                 реализм маселеси

  § 1.          Социалисттик реализмге мамиле . . . . . .9

                 (кечээ жана бігін)  

  § 2.           Бир пролемага эки кјз караш.

                  К.Бобулов жана К.Артыкбаев . . . . . . . .24

  § 3.           А.Садыковдун реализмге кјз карашы. . 41

 

 КОРУТУНДУ---------------------------- 53

 АДАБИЯТТАР

 

 

Имя файла 3000- 53


МАЗМУНУ

КИРИШ СЁЗ……………………………………………….

I Бёлъм. Пайдаланылган материалдар жана ыкмалар….

II Бёлъм. Азыркы кездеги экологиялык билим беръънън ыкмаларына талдоо жъргъзъъ……………………..

                          2.1. Экологиялык билим беръънън максаты жана принциптери……………………….

2.2.         Экологиялык оюндар…………….

2.3.         Экологиялык конкурстар…….

2.4.         Экологиялык кружоктор………..

2.5.         Экологиялык мониторинг……….

2.6.         Экологиялык экскурсия……….

2.7.         Экологиялык кёргёзмёлёр…….

III Бёлъм. 10-11-класстарда Экология бёлъмън окутуудагы экологиялык билим беръънън ёзгёчёлъктёръ. «Биоценоздун экологиясы» - деген темада сабак ётъънън ыкмасы…………………………………………………………………..

IV Бёлъм. «Шаардын экологиясы» - деген темада сабак ётъънън ёзгёчёлъктёръ………………………………………………………

ЖЫЙЫНТЫКТОО……………………………………………..

КОРУТУНДУ…………………………………………………….

АДАБИЯТТАР……………………………………………………

 

 

Имя файла 3000- 54

 

 

Мазмуну

 

 

Кириш сёз

 

 

 

ГЛАВА I    Жазуучунун аьгемелерининин идеялык-

                  кёркёмдък ёзгёчёлъктёръ.

 

 

 

ГЛАВА  II     Жазуучунун аьгемелеринин кёркём

              образ тъзъъ чеберчилиги.

 

 

 

Корутунду

 

 

 

Колдонулган адабияттар.

 

 

Имя файла 3000- 55

 

«Билим жана маданият маселесинин    Эркинтоо»                         

                  газетасынын мисалында чагылдырылышы».

 

                     План:

Киришъъ.

 

Глава I  “Эркинтоо газетасынын =нъгъъ тарыхы”.

 

 

 •   1.       Эркинтоонун аткарган функциясы жана позициясы.

 

 •   2.       Авторлорду, макалаларды тандоо         

              критерийлери, кадр саясаты.

 

 

Глава II   “Эркинтоолуктар алдыщкы саамалыктардын

                                     сър==нчъсъ”

  

§ 1.          Билим беръъ жана маданият темасына

                                газетадан берилген орун.

 

       § 2.         Реформаларды коштоочу позитивдъъ ролу.

 

     Корутунду.

     Иликт==г= алынган макалалардын тизмеси.

     Колдонулган адабияттардын тизмеси

 

 

Имя файла 3000- 56

 

Мазмуну:

 

 

 

Кириш сёз

 

 

ΙБап. Кыргыздардын Памир Алайга отурукташуусу.

§1.Тарыхый булактар жана илимий кёз караштар.

§2. Памир Алайга отурукташуунун этаптары.

 

 

ΙΙБап. Чарбасы жана маданияты, этникалык тщзщлщшщ.

§.1 Чарбасы.

§2. Маданияты.

§.3 Этникалык тщзщлщшщ.

 

 

Корутунду.

 

 

Адабияттар.

 

 

Имя файла 3000- 57

 

 

 

Киришъъ--------------------------------------------------------------------------------3-5

I Азыркы журналистикадагы аналитикалык жанрлар----------------6

I.1Жанр жёнъндё тъшънък. Жанрды тъзъъчъ негизги факторлор-----------------------------------------------------------------6-22

I.2Аналитикалык жанрлар жана алардын                            търлёрънё мънёздёмё------------------------------------------------23-49

II Кыргыз ММКсындагы аналитикалык жанрлар: проблемалары жана ёнъгъъ перспективалары-----------------------------------------50

II.1Факт журналисттик чыгарманын ёзёгъ катары жана алардын аналитикалык жанрларда иргелип орун               алышы---------------------------------------------------------------------50-68

II.2.Аналитикалык жанрлардын структуралык                   уюшуусу------------------------------------------------------------------69-81

Корутунду----------------------------------------------------------------82-85

Колдонулган адабияттар--------------------------------------------86-87

 

Имя файла 3000- 58

 

Демократиялык коомдогу коомдук – саясий гезиттердин ёнъгъшъ жана ээлеген орду

Киришъъ бёлъмъ……………………………………...2-4

Биринчи бёлъм.   Демократиялык коом жана учурдагы басма сёз……………………………………………….……4                   

 • 1. Демократиялык коом жёнъндё тъшънък………...…...…5-19
 • 2. Пресса демократиянын шартында……………….………20-30

Экинчи бёлъм. Демократиялык коомдо коомдук саясий гезиттердин ёнъгъшъ жана ээлеген орду……………………………………………..………..…31

 • 1. Кыргызстанда демократиялык коомдун калыптануу ёзгёчёлъгъ……………………………………………………… 31-40
 • 2. Коомдук – саясий гезиттер, алардын                демократиялык коомдо  ёнъгъшъ жана   ролу                           (Кыргызстандын мисалында)………………………….....…41-65

Корутунду бёлъмъ…………………………………………….….66-67

Колдонулган адабияттар…………………………………………68-69

 

Имя файла 3000- 60

 

 

Тема : Ислам маданиятын таратылышында түрк элдеринин ролу

 

Кириш сөз

 

 

1-Түкр урууларынын исламды кабыл алышы жана аны таратышы( Карлуктар, караханилер жана кыргыздар)

 

 

2-Орто кылымдардагы мусулман роненсансы

 

 

3-Селчукилер мамлекети жана Осмон империясынын ислам маданиятын таратууга кошкон салымы

 

 

Корутунду

 

 

Пайдаланылган адабияттардын тизмеси

              

Имя файла 3000- 59

 

 

 

                    План:       

 1.           Киришúú.
 2.           I  глава.   Математика  сабагында  окуучулардын  демилгелúú  ¸з алдынча  ишт¸¸л¸рúнúн  проблемалары.

                 §  1.   @з  алдынча  иштин  психологиялык  жана  педагогикалык   

         негизи.

             §  2.  @з  алдынча  иштин  мааниси  жана  тúрл¸рú.

             §  3.    Окуучуларды  ¸з  алдынча  ишт¸¸г¸  даярдоого  жана     

         математика  сабактарын  уюштуруу  иштеринде  чагылдырышы.

  3.     II  глава.    Окуучулардын  демилгелúúлúкт¸  ишт¸¸сúн 

          калыптандыруунун   айрым  маселелери.

                  §  1.     VII  класстын  программасына  карата  тúзúлг¸н  тест.

              §   2.     Окуучулардын  ¸з  алдынчалык   демилгелúúлúгúн  

          к¸т¸рúú  максатында  айрым  дидактикалык  оюндарды  колдонуу.

  4.      Корутунду.

  5.      Адабияттар.

  6.      Мазмуну.

 

Имя файла 3000- 61

 

 

ТЕМА:  ОКУУЧУЛАРДЫН БИЛИМИН АКТУАЛДАШТЫРУУНУН ЖОЛДОРУ.

 

 

ПЛАН:

Киришúú

ГЛАВА  I. Окуучулардын билимин #ркúнд#тúúчú максаты.                                                                                                   §I.Окуучулардын билимин актуалдаштыруунун  ыкмалары.

             §2.Окуучулардын билимин #ркúнд#тúúнúн мааниси.

ГЛАВА II Геометрия сабагында «косинустар теоремасы» деген теманы окутууда окуучулардын билимин актуалдаштыруу.

              §I.Мугалимдин          сабакка  даярдануусу.

              §2.Байланыш схеманы тúзúúнúн мааниси.

              §3.Жаüы теманы #тк#н окуу материалдары менен       болгон       байланыш схемасы.

 Корутунду.

 Адабияттар.

 

Имя файла 3000- 62

 

киришъъ………………………………………………………………..2

 

1-БЁЛЪМ

 

БИР БЕЛГИСИЗИ БАР ТЕЬДЕМЕЛЕРДИ ЧЫГАРУУ

 1.      1. Теьдеменин тамырын графиктик жол менен табуу ……..3

1. 2. Кесиндини теь  экиге бёлъъ методу………………………...4

 1.      3. Хордалар методу………………………………………………..7
 2.      4.  Жанымалар методу (Нютондун  методу)………………..12
 3.      5.  Биргелекен метод……………………………………………..15
 4.            6.  Итерация методу……………………………………………...17

 

2-БЁЛЪМ

 

СЫЗЫКТУУ АЛГЕБРАЛЫК ТЕЬДЕМЕЛЕР СИСТЕМАСЫН

ЧЫГАРУУ

 

2. 1. Сызыктуу алгебралык теьдемелер системасын Гаусстун методу менен чыгаруу………………………………………………..22

 1.     2. Гаусстун методунун аныктагычты эсептёёгё колдону-лушу……………………………………………………………………..24
 2.      3.  Гаусстун методунун тескери матрицаны эсептёёгё

колдонулушу…………………………………………………………...26

2. 4. Итерация методу………………………………………………..28

2. 5. Зейделдин методу……………………………………………….31

 

 

Имя файла 3000- 63

 

План:

        Киришъъ.

   §1. Деьгээлдеп окутуунун мааниси.

   §2. Квадраттык теьдемени окутуунун жолдору.

  §3. Квадраттык теьдеме жана анын аныктамалары.

1. Квадраттык теьдеменин аныктамасы. Толук эмес квадраттык теьдемелер.

 1.   Эки мъчёнън квадратын бёлъп алып, квадраттык теьдемени чыгаруу

§4. Квадраттык теьдеменин тамырларынын формуласы.

 1.      Квадраттык теьдемени формула боюнча чыгаруу.
 2.      Маселелерди квадраттык теьдеменин жардамы менен чыгаруу.
 3.      Виеттин теоремасы.

Корутунду.

Колдонулган адабияттардын тизмеси.

Мазмуну.

 

 

Имя файла 3000- 64

 

 


План

Киришъъ

I-БЁЛЪМ.

 • 1. Кыргызстандын 2002-2010-жылдардагы мезгилге “Адам укугу” Улуттук программасынын ролу.
 • 2. Адам укугун коргоодо Адам укуктарынын жалпы декларациясы, Эл аралык гуманитардык укук, Женева Конвенциясы, Эл аралык Кызыл Крест жана Кызыл Жарым Ай кыймылы, ёкмёттък эмес укук коргоо уюмдарынын, Омбудсмен институтунун ишмердъълъгъ.

II-БЁЛЪМ.

 • 1. Кыргызстандын басма сёзъндёгъ адам укугунун чагылдырылышы.
 • 2.Адам укугун коргоодо кыргыз басма сёзънън коомго тийгизген таасири.

Корутунду.

Колдонулган адабияттар.

 

Имя файла 3000- 65

 

 

 

 

 

 

 

О нас

university building

Student312.com — сайт контрольных, срс, эссе, сочинений рефератов, курсовых, дипломных и диссертационных работ, учебников, шпаргалок и лекций.
Сайт создан для помощи студентам, ученикам и учителям - для тех кто хочет учиться

У нас вы можете заказать авторские и скачать бесплатные рефераты на самые разнообразные темы. Наша база содержит такие популярные тематики как социальные, гуманитарные и естественные науки, математика и технические науки. Найти нужный реферат в базе достаточно просто – реализован удобный поиск и сортировка.
Если у вас есть работа, вы можете ее добавить в нашу базу.

Так же Вы можете научиться оформлять работы по стандартам Вашего учебного заведения. На этом сайте Вы можете также заказать рецензии, отзывы и презентации к дипломным и диссертационным работам  с сопровождением до защиты!